Sceš še pridac do DeutschMann partie? Ta sebe vyber poziciu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie k spracovaniu osobných dát
DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. so sídlom Dopravná 1907/3, 07501 Trebišov, IČO
36193160 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že
osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov
18/2018. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz,
ak sú udelené na základe vami udeleného súhlasu. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu,
máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na
tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania vašich
osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie vašich osobných dát
DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám
odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne
chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali,
nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom
na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie
Vaším právom je požiadať DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. o informácie, aké osobné
údaje a v akom rozsahu a na aký účel o vás spracovávame. Tieto informácie vám poskytneme
zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O
predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať
oznámenie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne
osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej
osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie na vašu identifikáciu, než
vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné či sa
neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko
získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému
prevádzkovateľovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu
Pretože sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak
nás informujete, že u vás nastala nejaká zmena, tak aby sme vaše osobné údaje mali aktuálne a
nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je potrebné na to, aby sme
mohli riadne vykonávať svoju činnosť prevádzkovateľa. S tým súvisí aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky
Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou ČR a Únie,
máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť vašej požiadavky. V okamihu
podania námietky bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, dokiaľ nebude overené, či
je námietka oprávnená. Informujeme vás, že vaším právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti
spracovávaným osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na Ochranu
Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne, a ďalej ak sa domnievate, že
tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailovú
adresu v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré
spracovávame výhradne na základe vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa
nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či
oprávnených záujmov. Ak sú niektoré vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré
automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre
prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie
je ani technicky uskutočniteľné. Ale tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú
slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail
boss@deutschmann.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.
Dopravná 1907/3
07501 Trebišov

Webové stránky – súbory protokolov
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové
súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patrí:
• Vaša Adresa IP
• Otváraná stránka nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej
ochrany.

Súbory cookies
Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a
ukladanie informácií pomocou súborov cookies do vášho zariadenia. Súbory cookies sú malé textové
súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie
zakázať úplne. Súbory cookies nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však
nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré
pomocou tejto služby analyzujeme nie sú vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme
návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše
webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie využívame na marketingové účely, na účely
ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na e-mail
V prípade, že máte záujem od DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. dostávať akčné ponuky
produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takým využívaním vašej emailovej
adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od DeutschMann  Internationale Spedition s.r.o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov
Pozrite sa ako DeutschMann Internationale Spedition s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín
K odovzdávaniu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách
alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať.
Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa streda, 23. mája, 2018.